A A A

Wymagania konstrukcyjne


W technologii ściana powinna mieć minimalną grubość d = 24 / 25 cm.

Przy projektowaniu ścian należy zwrócić uwagę na następujące punkty:

  • miarodajna ilość zbrojenia w ścianie wynikać powinna z wymagań statycznych. Stawianie dodatkowych wymagań, dotyczących zbrojenia jak konieczność ograniczenia szerokości rys, w systemie nie jest konieczne.
  • długość ściany nie powinna przekraczać 7 m
  • wszystkie stosowane elementy dystansowe powinny być wodoszczelne
  • dolny odcinek ściany, w jej części rdzeniowej do wysokości 15 cm nie powinien mieć żadnych wystających akcesorii lub zbrojenia, by nie kolidowały one z wbudowanym w płytę denną elementem PENTAFLEX KB
  • pionowe styki elementów ściennych powinny być wykształcone jako styki wymuszonych przerw, tak żeby nie było potrzeby projektowania dodatkowego zbrojenia
  • elementy poziomujące pod ściany należy tak umieścić, by nie wchodziły one w obręb rdzenia ściany filigranowej
  • wykonanie w trakcie produkcji (w zakładzie prefabrykacji) przejść na rury oraz wbudowanie innych elementów akcesorii, należy wcześniej uzgodnić z firmą Hydrobeton
  • przy projektowaniu zbrojenia w połączeniu ściany i płyty dennej lub stropu, należy zwrócić uwagę na to, by nie utrudniało ono swobodnego ułożenia i zagęszczenia mieszanki betonowej. Należy unikać odmieszania mieszanki betonowej.